نمایش یک نتیجه

شیر غیر گازی بوگاتی
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+4
2
3
3/4
4