نمایش یک نتیجه

شیرفلکه کیزایران
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/2 2 (سبک)
+5
1/4 1
2
3
3 (سبک)
3/4