نمایش یک نتیجه

شیر فللکه کشویی آریا کیز
1
1/2
1/2 1
1/4 1
2
+1
3/4