نمایش یک نتیجه

شیر فلکه سامین
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+3
2
3
3/4