نمایش دادن همه 3 نتیجه

شیر فللکه کشویی آریا کیز
1
1/2
1/2 1
1/4 1
2
+1
3/4
شیر فلکه سامین
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+3
2
3
3/4
شیرفلکه کیزایران
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/2 2 (سبک)
+5
1/4 1
2
3
3 (سبک)
3/4