نمایش یک نتیجه

شیر یکطرفه دریچه ای
1
1/2
1/2 (روپیچ)
1/2 1
1/2 2
+3
1/4 1
2
3/4