اتصالات, وبلاگ

دریچه چدنی

دریچه منهول چدنی

لیست قیمت دریچه منهول چدنی تاریخ : 1403/01/29

محصولابعاد دریچه (سانت)ابعاد رینگ (سانت)وزن (کیلوگرم)استقامت دریچه کاربرد دریچهقیمت دریچه چدن خاکستری (تومان)قیمت دریچه چدن داکتیل (تومان)
دریچه چدنی مربع32✖3232✖3210 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک340/000540/000
دریچه چدنی مربع30✖3030✖3013 کیلو40 تنخیابان های اصلی450/000700/000
دریچه چدنی مربع40✖4050✖5040 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک1/400/0002/100/000
دریچه چدنی مربع44✖4455✖5550 کیلو12.5تنپیاده رویی – پارک و فضای سبز1/750/0002/600/000
دریچه چدنی مربع50✖5058✖5860 کیلو40 تنخیابان های اصلی2/100/0003/200/000
دریچه چدنی مربع60✖6072✖7290 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک3/150/0004/900/000
دریچه چدنی مربع63✖6375✖7590 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک3/160/0004/900/000
دریچه چدنی مربع70✖7080✖80140 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک4/900/0007/600/000
دریچه چدنی مربع80✖80100✖100200 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک7/000/00010/000/000
دریچه چدنی مربع105✖105125✖125350 کیلو40 تنخیابان های اصلی12/000/00019/000/000
دریچه چدنی مربع115✖115135✖165500 کیلو40 تنخیابان های اصلی17/000/00026/000/000
دریچه چدنی مستطیل40✖6050✖7060 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک2/100/0003/250/000
دریچه چدنی مستطیل40✖6050✖7080 کیلو40 تنخیابان های اصلی2/800/0004/350/000
دریچه چدنی مستطیل52✖6662✖7690 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک3/160/0004/900/000
دریچه چدنی مستطیل60✖8070✖90130 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک4/570/0007/100/000
دریچه چدنی مستطیل60✖9070✖100120 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک4/200/0006/500/000
دریچه چدنی گرد80100170 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک5/900/0009/300/000
دریچه چدنی گرد80100210 کیلو40 تنخیابان های اصلی7/350/00011/400/000
دریچه چدنی گرد7085120 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک4/100/0006/500/000
دریچه چدنی گرد6575100 کیلو40 تنخیابان های اصلی3/500/0005/400/000
دریچه چدنی گرد6376✖76120 کیلو40 تنخیابان های اصلی4/150/0006/500/000
دریچه چدنی گرد6076✖76185 کیلو60 تنبزرگ راه ها6/450/00010/000/000
دریچه چدنی گرد6072✖72110 کیلو40 تنخیابان های اصلی3/800/0006/000/000
دریچه چدنی گرد607290 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک3/140/0004/900/000
دریچه چدنی گرد6072120 کیلو40 تنخیابان های اصلی4/150/0006/500/000
دریچه چدنی گرد607290 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک3/100/0004/900/000
دریچه چدنی گرد607275 کیلو12/5تنپیاده رویی – پارک و فضای سبز2/600/0004/100/100
دریچه چدنی گرد607265 کیلو10 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک2/200/0003/500/000
دریچه چدنی گرد556590 کیلو40 تنخیابان های اصلی3/100/0004/900/000
دریچه چدنی گرد556565 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک2/200/0003/500/000
دریچه چدنی گرد5564✖6455 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک1/900/0003/000/000
دریچه چدنی گرد505850 کیلو40 تنخیابان های اصلی1/700/0002/700/000
دریچه چدنی گرد404228 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک980/0001/500/000
دریچه چدنی گرد334222 کیلو40 تنخیابان های اصلی770/0001/150/000
دریچه چدنی گرد283010 کیلو40 تنخیابان های اصلی340/000500/000
دریچه چدنی گرد20223 کیلو2 تنپیاده رو105/000160/000
دریچه چدنی گرد20243 کیلو2 تنپیاده رو105/000160/000
دریچه چدنی گرد152012 کیلو40 تنخیابان های اصلی420/000650/000

 

محصولابعاد دریچه (سانت)ابعاد رینگ (سانت)وزن (کیلوگرم)استقامت نهاییکاربردقیمت دریچه چدن خاکستری (تومان)
دریچه چدنی مربع32✖3232✖3210 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک340/000
دریچه چدنی مربع30✖3030✖3013 کیلو40 تنخیابان های اصلی450/000
دریچه چدنی مربع40✖4050✖5040 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک1/400/000
دریچه چدنی مربع44✖4455✖5550 کیلو12.5تنپیاده رویی – پارک و فضای سبز1/750/000
دریچه چدنی مربع50✖5058✖5860 کیلو40 تنخیابان های اصلی2/100/000
دریچه چدنی مربع60✖6072✖7290 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک3/150/000
دریچه چدنی مربع63✖6375✖7590 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک3/160/000
دریچه چدنی مربع70✖7080✖80140 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک4/900/000
دریچه چدنی مربع80✖80100✖100200 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک7/000/000
دریچه چدنی مربع105✖105125✖125350 کیلو40 تنخیابان های اصلی12/000/000
دریچه چدنی مربع115✖115135✖165500 کیلو40 تنخیابان های اصلی17/000/000
دریچه چدنی مستطیل40✖6050✖7060 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک2/100/000
دریچه چدنی مستطیل40✖6050✖7080 کیلو40 تنخیابان های اصلی2/800/000
دریچه چدنی مستطیل52✖6662✖7690 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک3/160/000
دریچه چدنی مستطیل60✖8070✖90130 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک4/570/000
دریچه چدنی مستطیل60✖9070✖100120 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک4/200/000
دریچه چدنی گرد80100170 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک5/900/000
دریچه چدنی گرد80100210 کیلو40 تنخیابان های اصلی7/350/000
دریچه چدنی گرد7085120 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک4/100/000
دریچه چدنی گرد6575100 کیلو40 تنخیابان های اصلی3/500/000
دریچه چدنی گرد6376*76120 کیلو40 تنخیابان های اصلی4/150/000
دریچه چدنی گرد6076*76185 کیلو60 تنبزرگ راه ها6/450/000
دریچه چدنی گرد6072*72110 کیلو40 تنخیابان های اصلی3/800/000
دریچه چدنی گرد607290 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک3/140/000
دریچه چدنی گرد6072120 کیلو40 تنخیابان های اصلی4/150/000
دریچه چدنی گرد607290 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک3/100/000
دریچه چدنی گرد607275 کیلو12/5تنپیاده رویی – پارک و فضای سبز2/600/000
دریچه چدنی گرد607265 کیلو10 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک2/200/000
دریچه چدنی گرد556590 کیلو40 تنخیابان های اصلی3/100/000
دریچه چدنی گرد556565 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک2/200/000
دریچه چدنی گرد5564*6455 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک1/900/000
دریچه چدنی گرد505850 کیلو40 تنخیابان های اصلی1/700/000
دریچه چدنی گرد404228 کیلو25 تنکوچه – وسایل نقلیه سبک980/000
دریچه چدنی گرد334222 کیلو40 تنخیابان های اصلی770/000
دریچه چدنی گرد283010 کیلو40 تنخیابان های اصلی340/000
دریچه چدنی گرد20223 کیلو2 تنپیاده رو105/000
دریچه چدنی گرد20243 کیلو2 تنپیاده رو105/000
دریچه چدنی گرد152012 کیلو40 تنخیابان های اصلی420/000

 

منهول به معنی محفظه ای است که برای دسترسی به تأسیسات زیر زمینی مانند فاضلاب، آب و برق و گاز در زیر سطح زمین تعبیه شده است. دریچه چدنی منهول، دریچه ای از جنس چدن است؛ که بر روی منهول قرار می‌گیرد. دلیل استفاده از چنین دریچه ای جلوگیری از سقوط افراد و اشیا به داخل منهول و همچنین برای تهویه و جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع است. دریچه منهول چدنی معمولاً به شکل گرد و البته در شکل‌های مربعی و مستطیلی نیز موجود است.

دریچه چدنی چیست ؟

دریچه‌های چدنی یکی از محصولاتی هستند که از چدن به عنوان ماده اصلی ساخته می شوند. دریچه چدنی به عنوان یک ابزار صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در محل‌های مختلفی از جمله سیستم‌های آب و فاضلاب، سیستم‌های گرمایش و سرمایش، مخازن آب و فاضلاب، ماشین‌آلات، صنایع نفت و گاز، و… مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دریچه‌های چدنی به دلیل ویژگی‌های مثل مقاومت بالا در برابر فشار، مقاومت بالا در برابر خوردگی و سایر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. این دریچه‌ها می‌توانند در مقابل فشار آب، فشار هوا، فشار گاز و دیگر فشارهای زیاد مورد استفاده قرار بگیرند و به‌راحتی از آن‌ها استفاده شود.دریچه‌های چدنی عمدتاً در دو نوع یکطرفه و دوطرفه تولید می‌شوند. دریچه‌های یکطرفه به عنوان دریچه‌های دستیابی به سیستم‌های آب و فاضلاب و دریچه‌های دوطرفه به عنوان دریچه‌های کنترل جریان در سیستم‌های گرمایش و سرمایش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین، دریچه‌های چدنی معمولاً به دو شکل مختلف کوره‌ای و رانشی تولید می‌شوند. در دریچه‌های کوره‌ای، قسمت بالایی دریچه چدنی ثابت است و قسمت پایینی آن قابل جابجایی است. در دریچه‌های رانشی، دریچه دارای قابلیت جابه جایی بودن و در دو طرف آن قرار دارد، به‌گونه‌ای که با دوران دریچه، جریان آب یا هوا را می‌توان کنترل کرد.

دریچه چدنی فاضلاب

بیشترین کاربرد دریچه منهول چدنی، استفاده آن بعنوان درپوشی برای مسیرهای فاضلاب بر روی سطح زمین است. به همین دلیل به این دریچه‌ها، دریچه منهول فاضلابی هم گفته می‌شود. دریچه‌های چدنی فاضلاب، نیاز به توری شفاف برای جلوگیری از عبور حشرات موزی فاضلاب مانند سوسک دارند. این توری بر روی سوراخ تهویه هوا که روی دریچه نصب شده است؛ قرار می‌گیرد. در مدل‌های فاضلابی، دریچه‌های چدنی کاملاً بر روی سطوح صاف قرار می‌گیرند. در مدل‌های گرد، مربع و مستطیل می‌توان منهول‌های فاضلاب را با این وسیله پوشاند.

دریچه چدنی آب باران

تفاوت دریچه چدنی آب باران با دیگر دریچه‌ها در نوع استفاده و کاربرد آن هاست. این کاربرد در نهایت به تغییر شکل دریچه و تفاوت‌های ظاهری با دیگر انواع آن می‌رسد. دریچه‌های چدنی آب باران از شیارهای زیاد و متقارنی در پشت سر یکدیگر تشکیل شده‌اند. این شیارها هرکدام محل عبور و جاری شدن آب از زیر شان هستند. در نتیجه برخلاف دیگر دریچه‌های چدنی که کامل بسته بودند و تنها به هنگام نیاز به دسترسی پشت دریچه، آن را باز می‌کردند. این بار دریچه خود به خود شیارهای زیادی دارد که هنگام جاری شدن آب بکار می‌آیند.

قیمت دریچه منهول چدنی

در ابتدا بگوییم که قیمت‌های ما، با عرضه مستقیم از کارخانه و عدم وجود واسطه، ارزان‌تر از دیگر فروشگاه‌ها و کارخانه هاست. در قیمت گذاری دریچه‌های چدنی، ابعاد دریچه، ابعاد رینگ، وزن آن و استقامت آن دریچه، تأثیر گذار است. هرچه ابعاد و وزن بیشتر شود، به طبع استقامت دریچه نیز بیشتر می‌شود؛ و قیمت آن هم بالاتر می‌رود. جنس دریچه و متریال مورد استفاده در آن، فاکتور مهم دیگر در تعیین قیمت است.

برای مثال قیمت دریچه منهول با قطر 30 سانتی متر و بار ترافیک 10 تن با قیمت دریچه منهول با قطر 30 سانتی متر و بار ترافیک 25 تن متفاوت خواهد بود.همچنین این محصول با قطر 60 سانتی متر و بار ترافیک 10 تن با جنس کاپوزیت با همین مشخصات ولی جنس چدنی کاملا متفاوت است.بازار جهانی دریچه منهول به دلیل حضور شمار زیادی از سازندگان بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای از هم گسیخته‌است.انتظار می‌رود که رقابت بین سازندگان پیشرو افزایش یابد، چرا که آن‌ها در روش‌های توسعه تجاری استراتژیک شرکت می‌کنند.آن‌ها همچنین در ادغام و اکتساب، همکاری، شراکت و نوآوری می کنند.و برای تقویت موقعیت خود در بازار در سال‌های آتی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

دریچه منهول چدنی

ویژگی‌های دریچه‌های چدنی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. مقاومت بالا در برابر خوردگی: دریچه‌های چدنی به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و اکسیداسیون، برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب، آب و هوا، و صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 2. دوام و ماندگاری: دریچه‌های چدنی دارای دوام بالا هستند و به‌راحتی خراب نمی‌شوند. به‌دلیل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی چدن، این دریچه‌ها در برابر ضربه و خرد شدن مقاوم هستند و می‌توانند برای مدت طولانی در سیستم‌های مختلف به کار بروند.
 3. قابلیت نگهداری: دریچه‌های چدنی به‌راحتی قابل نگهداری هستند و نیازی به تعویض آن‌ها نیست. در صورتی که دریچه‌ها نیاز به تعمیر دارند، می‌توان آن‌ها را باز کرد و تعمیر کرد.
 4. ظاهر زیبا: دریچه‌های چدنی به‌دلیل ظاهری زیبا و جذاب، برای استفاده در محیط‌های داخلی و خارجی ساختمان‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به طور کلی، دریچه‌های چدنی به دلیل ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی، و مقاومت بالای خود، یکی از ابزارهای صنعتی و ساختمانی بسیار مهم محسوب می شوند.

جنس دریچه منهول چدنی 

مواد اصلی مورد استفاده در ساخت دریچه منهول چدنی، چارچوب‌ها و سایر پوشش‌های دسترسی در سیستم‌های زیرزمینی، فولاد، چدن و بتن هستند.استفاده از این مواد آن‌ها را ارزان تر، قوی تر و سنگین تر می‌سازد.گاهی با وجود وزن بالا و ساختار دست و پا گیر، دریچه منهول به سرقت می‌رود.به خصوص هنگامی که قیمت فلز بالا می‌رود. احتمالا شنیده اید که در یک مسیرده ها دریچه چدنی را به سرقت برده اند.علت ساخت سنگین این است که این عنصر کمتر در معرض سرقت قرار می گیرد.

به عنوان مثال : سبک ترین و ارزانترین آن مربوط به عبور پیاده رو ها و سنگین ترین آنها مربوط به تردد وسایل نقلیه فوق سنگین و فرودگاهی ست.با این حال با نصب سیستم‌های زیرزمینی، مهندسان برای ساخت دریچه منهول از مواد مقاوم در برابر خوردگی استفاده می کنند.به عنوان مثال به جای فولاد، چدن یا بتن را انتخاب می کنند. این امر در زیرساخت زیرزمینی و مناطقی که بیشتر در معرض خوردگی قرار دارند، صدق می‌کند.دریچه منهول چدنی اغلب از چدن، بتن و یا ترکیبی از این دو ساخته می‌شود.اخیرا ساخت دریچه منهول از پلاستیک تقویت شده.به طور معمول از یک ابزار برای بلند کردن دریچه منهول استفاده می‌شود.

تولید کننده دریچه منهول چدنی

اتصال آنلاین، علاوه بر تأمین پروژه‌های ساختمانی، شهرسازی، آبرسانی، پتروشیمی و گازرسانی، در زمینه تولید دریچه منهول چدنی تخصصی دیرینه دارد. تولید این محصول در مقاومت‌ها و  ابعاد مختلف، زمینه را برای داشتن یک انتخاب مشخص و دقیق فراهم می‌کند. کارخانه ما با تولید دریچه‌های چدنی منهول در مدل‌های متنوع، دست مشتریان عزیز را برای دقیق‌ترین محصول مورد نیاز باز گذاشته است. مهم‌ترین ویژگی‌های تولید کننده بزرگ دریچه منهول چدنی، یعنی اتصال آنلاین به شرح زیر است:

 • دریچه‌ها پس از تولید در جایی امن و بدور از آب‌های اسیدی یا پوسیدگی نگهداری می‌شوند.
 • وزن سبک و مقاومت بالا، استفاده بهینه از آلیاژها مخصوصاً چدن را نشان می‌دهد.
 • تولید دریچه منهول چدنی عایق صدا، از دستاوردهای اتصال آنلاین بوده است.
 • تولید این دریچه‌ها با متریال مناسب، سبب کاهش قیمت و اقتصادی بودن خرید آن هاست.
 • دریچه‌های منهول تولید شده با چدن، تنوع رنگی دارند و همچنین برای هر آب و هوایی مناسب هستند.

کارخانه دریچه چدنی

در سال‌های نه چندان دور، دریچه‌های چدنی منهول بصورت وارداتی نیاز داخل کشور را تأمین می‌کردند. امروزه با کارخانه‌های متعددی که در سراسر کشور تولید دریچه چدنی را روزانه و در ابعاد مختلف انجام می‌دهند، تهیه این وسیله ساده‌تر شده است. با این وجود کارخانه‌های شناخته شده‌تر مانند اتصال آنلاین، با وجود متخصصین و مهندسین کاربلد، از فناوری‌های روز دنیا و مواد با کیفیت برای ساخت دریچه‌های چدنی استفاده می‌کنند. پس کارخانه، وظیفه طراحی و ساخت صفر تا صد دریچه چدنی  را برعهده دارد.

وزن دریچه چدنی

دریچه‌های چدنی وزنی بین 3 تا 500 کیلو دارند. دلیل این تفاوت وزن بین انواع دریچه‌های منهول چدنی، شکل هندسی و مساحت آن هاست. هرچه وزن دریچه چدنی بالاتر برود و سنگین‌تر باشد، مقاومت آن و تحمل فشاری که دارد هم بیشتر است. یک دریچه 500 کیلویی محافظت و مراقبت بیشتری در حمل و نقل نیاز دارد؛ و حمل آن برای یک آدم معمولی بدون ابزار امکان پذیر نیست. از طرفی وزن بالای این مدل دریچه‌ها و عدم امکان حمل و نقل خود عاملی بر ضد سرقت بودن آنهاست.

انواع دریچه چدنی 

دریچه منهول دارای مدل های مختلفی است و بسته به نوع استفاده دارای قطر و یا ضخامت متغیر می باشد.اصلی ترین قسمتی که دریچه های منهول را از هم جدا می کند و موجب تفاوت آن ها می شود جنس سازنده درب منهول است.درب منهول از سال های بسیار دور در کشور های خارجی مورد استفاده قرار می گرفته است.به مین دلیل مهم ترین جنس های استفاده شده برای آن مواد بسیار قدیمی بتن و چدن هستند.در سال های اخیر نیز با توجه به افزایش قیمت فلز و بتن و همچنین سنگین بودن آن ها استفاده از درب ها با جنس کامپوزیت افزایش یافته است.

1- دریچه منهول بتنی

درب منهول بتنی از بتن به عنوان جنس اصلی دریچه بهره می گیرد. معمولا از فلز به عنوان چهارچوب دریچه و از خود بتن به عنوان درب استفاده می شود. دریچه بتنی در کنار وزن سنگین خود مقاومت بسیار بالایی نیز ندارد. و در صورت ورود ضربه سنگین دچار ترک و شکستگی می شود.همچنین دریچه منهول بتنی بعد از مدتی استفاده به دلیل طبیعت بتن و حضور در شرایط آب و هوایی مختلف دچار ترک، شکستگی و خوردگی شده و از بین می رود.

2- دریچه منهول چدنی

چدن به عنوان  فلز سنگین و مقاوم و به عنوان یکی از اصلی ترین مدل های دریچه منهول مورد استفاده قرار می گیرد. چدن در مقایسه با بتن مقاومت بیشتری دارد. و در طول زمان نیز کیفیت خود را از دست نمی دهد.اما امروز به دلیل بالا رفتن قیمت فلزات، استفاده از چدن هزینه بالایی داشته و همچنین نرخ دزدیدن این مدل دریچه های منهول نیز افزایش یافته است.

4- دریچه منهول نانو کامپوزیت کامپوزیت

دریچه منهول نانو کامپوزیت از جنس پلاستیک فشرده ساخته شده و در کنار وزن کم دارای مقاوت و دوام بسیار زیادی است.این مدل دریچه ها در سال های اخیر و با پیشرفت صنایع پلاستیک معرفی شده اند و به دلیل مزایای بسیار زیاد جای خود را در میان دیگر مدل های دریچه  باز کرده اند.

درب منهول نانو کامپوزیتی از ترکیب رزین ‌های پلیمری و مواد شیمیایی دیگر ساخته می شود.دریچه منهول نانو کامپوزیتی به دلیل کاهش هزینه ‌های ناشی از سرقت دریچه ‌های چدنی، مقاومت مکانیکی و هیدرولیکی بالا، مقاومت شیمیایی،زیبایی ظاهری ( امکان تولید در رنگ ‌های مختلف )،مقاومت در برابر گازهای خورنده فاضلاب و عدم فرسایش در حال گرفتن سهم زیادی از بازار دریچه  چدنی است.

دریچه منهول چدنی

کاربرد دریچه منهول چدنی چیست؟

کاربرد اصلی دریچه منهول چدنی، بستن دهانه منهول‌ها و راه‌های دسترسی به خطوط زیرزمینی است. گاهی نیاز است برای دسترسی به یک قسمت از فاضلاب، در وسط خیابان اصلی شهر یک راه میان‌بر از روی سطح زمین تعبیه شود. قطعاً گذر مردم و وسایل نقلیه از کنار این حفره بزرگ خطر آمیز است. دریچه‌های منهول چدنی بعنوان یک درپوش محکم برای گذر افراد و وسایل از روی آن کاربرد دارد. کاربرد دیگر این دریچه‌های چدنی، انتقال آب باران و آب جاری شده در خیابان از طریق سوراخ‌های روی درب به سمت سیستم فاضلاب است.

این دریچه ها به چهار گوش بودن و دایره ای بودن تقسیم می شوند که هر کدام نیز سایز و اندازه ی خود ار دارد ولی 60 سانتیمتری و 80 سانتیمتری از همه پر رونق تر است.این پوشش در مکان هایی مانند اتاق بازرسی برای فاضلاب،شهرداری، کابل کشی برق زیرزمینی، کابل کشی مخابرات و تاسیسات آب، گاز و نفت به کار می روند. همچنین می تواند ظاهر باغ ها و خیابان ها را زیبا سازد.دریچه ها در 6 کلاس ساخته می شوند و این کلاس ها از A15 تا F900 می باشد.

کلاس‌های مقاومتی دریچه چدنی

کلاس‌های مقاومتی دریچه‌های چدنی بر اساس استانداردهای جهانی مانند EN124 تعیین می‌شود؛ که نشان دهنده‌ی حداکثر میزان مقاومت دریچه در برابر وزن بدون شکستن آن است. این استانداردهای جهانی محدودیت‌هایی نیز اعمال کرده‌اند؛ برای مثال: دریچه‌های کامپوزیتی برای حداکثر تا 12.5 تن فشار باید استفاده شوند. اما استاندارد ملی ایران این محدودیت را با استفاده از دریچه‌های چدنی تا کلاس F900 یعنی حداکثر فشار 90 تن پیش برده است.

 1. A۱۵ : دریچه A۱۵ می‌تواند تا ۱.۵ تن وزن را تحمل کند. دریچه A۱۵ تنها می‌تواند برای ترافیک بسیار سبک مورد استفاده قرار گیرد.به عنوان مثال برای عبور عابران پیاده و دوچرخه سواران مورد استفاده قرار گیرد.
 2. B۱۲۵ : دریچه B۱۲۵ می‌تواند در برابر با ۱۲.۵ تن وزن مقاوم باشد. دریچه B۱۲۵ را می توان در راه‌هایی که رانندگی انجام می شود،. استفاده کرد و یا آن‌ها را می توان در مناطقی نصب کرد که تنها به آن دسترسی دارند.
 3. C۲۵۰ : دریچه C۲۵۰ می‌تواند تا ۲۵ تن وزن را تحمل کند. دریچه C۲۵۰ در حوزه‌هایی مانند پارکینگ ‌های اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد.که در آن ترافیک حرکت کند و آرام است. همچنین دریچه تحت فشار زیادی قرار نخواهد گرفت.
 4. D۴۰۰ : دریچه D۴۰۰ می‌تواند تا ۴۰ تن وزن را تحمل کند. دریچه D۴۰۰ می‌تواند در مناطقی بکار رود که در آن ترافیک سنگین و با تردد بسیار زیاد می باشد.جاده‌هایی که ماشین ها در آن در حال حرکت هستند،مکان هایی هستند که از این دریچه استفاده می شود.
 5. E۶۰۰ : دریچه e۶۰۰ می‌تواند تا ۶۰ تن را پوشش دهد. 
 6. پوشش e۶۰۰ می‌تواند در نواحی سنگین مانند انبار و اسکله و غیره مورد استفاده قرار گیرد.جایی که ماشین‌آلات سنگین مانند بالابر کارخانه در حال تردد و کار کردن هستند.
 7. F900 : این دریچه تا وزن ۹۰ تن را پوشش می‌دهد. پوشش F۹۰۰ می‌تواند در مکان‌هایی مانند فرودگاه‌ها که وسایل نقلیه سنگین در حال تردد هستند. وزن آنها فراتر از ماشین های سنگین می باشد، مورد استفاده قرار گیرد.این محصول یک صفحه قابل جا به جایی است. که بر روی دهانه باز منهول که قسمت ورودی چاه و یا فاضلاب است.قرار گرفته و از افتادن افراد و یا اجسام به داخل جلوگیری می کند.به طور کلی از دریچه  به جهت وارد نشدن مواد اضافی به داخل چاه ها و فاضلاب ها استفاده می شود. دریچه منهول دارای سیستم آب بندی نیز می باشد.که از ورود آب های سطحی جاری شده بر روی سطح منهول جلوگیری می کند.

بسیار مهم است که کلاس مناسب انتخاب شود، در غیر این صورت اگر کلاس دریچه به درستی انتخاب نشود. ممکن است دریچه منهول تخریب شود و این می تواند خطرناک باشد.با دریچه ها و کلاس های آنها و میزان وزن و باری که می توانند تحمل کنند آشنا شدیم.

در بالای درب دریچه معمولا .دو سوراخ برای وارد کردن میله فلزی مخصوص باز کردن درب وجود دارد.در بعضی موارد به عنوان روزنه ورود نور به داخل نیز مورد استفاده قرار می گیرد.منهول مناسب و با دوام کافی می تواند موجب افزایش امنیت و ایمنی در جاده ها و خیابان ها شود.دریچه مناسب و با کیفیت می تواند ایمنی را در بدترین شرایط آب و هوایی نیز برای شما تضمین کند.دریچه منهول به شکل معمول کاربرد های بسیار زیادی دارد. و به همین دلیل یکی از پر مصرف ترین وسیله ها در شهرداری ها و سیستم های شهری است.

دیگر کاربرد های دریچه منهول چدنی

 • اتاق های بازرسی فاضلاب.
 • کابل کشی برق زیر زمینی.
 • کابلکشی مخابرات.
 • تاسیسات آب، نفت و گاز.
 • زیبا سازی باغ ها و مناظر.
 • آتشنشانی.
 • کنتور.
 • مخابرات.
 • حوضچه.
 • بستن دریچه بازدید سپتیک تانک.
 • مزایای استفاده از دریچه منهول.

خرید دریچه چدنی

خرید دریچه‌های چدنی با کیفیت و مستحکم، تنها با تهیه آن از یک فروشگاه معتبر امکان پذیر است. فروشگاه‌های معتبر، خیال شما عزیزان را از بابت تضمین کیفیت و درجه یک بودن آن دریچه راحت می‌کند. اتصال آنلاین تأمین کننده صفر تا صد تجهیزات پروژه‌های ساختمانی، شهرسازی، آبرسانی، پتروشیمی و گازرسانی است. همچنین مشتریان عزیز برای خرید دریچه چدنی بصورت عمده به اتصال آنلاین مراجعه کنند.

دریچه چدنی داکتیل 

دریچه چدنی داکتیل با گرافیت کروی اصلاح شده خواص متفاوتی نسبت به چدن خاکستری دارد. این ویژگی‌ها می‌تونند در مواقعی که نیاز به مقاومت بیشتر و تحمل در برابر فشار و خوردگی داریم، خیلی موثر باشند. بنابراین، دریچه‌های چدنی داکتیل با این خصوصیات به خوبی برای شرایطی که ترافیک زیادی یا بار سنگینی وجود داره، مناسب هستند. 

دریچه منهول چدنی اصفهان

شهر اصفهان، باران‌ها و برف‌های زیادی را در طول زمستان تجربه می‌کند. سیستم فاضلاب این شهر نیز در قسمت‌هایی به هم پیوسته است. از طرفی شهرهای بزرگی مانند اصفهان، با جمعیت زیاد خود، نیاز بالایی به دریچه‌های کنتور آب و گاز دارند. تمامی این موارد نیاز ضروری به دریچه‌های منهول چدنی در اصفهان را نشان می‌دهد.

دریچه چدنی کرج

شهر کرج یکی از بزرگ‌ترین خریداران دریچه‌های چدنی محسوب می‌شود. این شهر با داشتن مساحت 162 کیلومتر مربع، از انواع کلاس‌های دریچه چدنی استفاده می‌کند. تأسیسات آب و گاز و نفت، اتاق‌های بازرسی فاضلاب و درپوش چاه‌ها، استفاده‌های متنوع دریچه چدنی در این شهر هستند. همچنین در شهر کرج تولید روزانه دریچه‌های منهول چدنی، جوابگوی نیاز نیست و باید از شرکت‌های تولیدی معتبر و مورد این دریچه‌ها تأمین شود.

دریچه منهول چدنی یزد

شهر تاریخی یزد، همچنان حال و هوای زمان قدیم را دارد؛ و بافت قدیمی و سنتی خود را حفظ کرده است. با گذر زمان و فرسوده شدن این بافت، قسمت اعظمی از شهر نیاز به تعمیر و احداث شبکه فاضلاب دارد. در این بین استفاده از دریچه منهول چدنی بعنوان یک درپوش استاندارد در مسیر های منتهی به سطح زمین، بسیار مورد استفاده است. شهر یزد همچنین به دلیل داشتن خانه های ویلایی، استفاده از دریچه منهول چدنی برای کنتور آب و گاز را در سطح شهر به وفور دارد.

دریچه منهول چدنی مشهد

شهر مشهد با جمعیت زیاد و خیابان ها و جاده ها و پارک های متعدد، پس از تهران در دسته بیشترین استفاده از دریچه منهول چدنی قرار می‌گیرد. اکثر دریچه های منهول مورد استفاده در شهر مشهد از جنس چدن هستند. این دریچه ها با تحمل قدرت 1.5 الی 90 تن در وزن ها و ابعاد مختلفی برای سفارش در شهر مشهد وجود دارند.

دیدگاهی در مورد “دریچه چدنی

 1. Hosein گفت:

  سلام خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون

  1. etesalonline گفت:

   سلام ممنون از همراهی شما دوست عزیز.

 2. Ati گفت:

  سلام سایز 20 موجود دارید ؟

  1. etesalonline گفت:

   سلام لطفا تماس بگیرید.

  2. Mohammad گفت:

   سلام هزینه ارسال چقدره ؟

   1. etesalonline گفت:

    سلام لطفا تماس بگیرید.

 3. علی گفت:

  سلام تماس گرفتم پاسخگو نبودین سایز 20 موجود دارید ؟

  1. etesalonline گفت:

   سلام بله موجود داریم

 4. alireza گفت:

  با سلام ، خیلی ممنونم ، خیلی سریع به دستم رسید تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *